Metrológia podniku

Predmetom funkcie metrológa podniku sú tieto činnosti:
  • aktualizácia stavu metrologického zabezpečenia meraní
  • kontrola určených meradiel na prítokoch a odtokoch ČOV (kontrola metrologických štítkov, označenia meradiel, aktualizácie krivky prietoku) podľa metrologických požiadaviek a metrologickej legislatívy
  • vedenie databázy určených meradiel na odtokoch ČOV v digitálnej podobe na www stránke fi. MTS Slovakia, s.r.o. s následným sprístupnením pracovníkom danej firmy
  • poradenstvo pri obstarávaní meradiel a meracích zariadení

Zavedenie funkcie metrológa podniku umožňuje:
  • v plnej miere sa sústrediť na hlavný predmet podnikania a nezaoberať sa problémami, ktoré sú s funkciou metrológa spojené
  • zníženie nákladov na ľudské zdroje a ich vzdelávanie v oblasti metrológie
  • zníženie prevádzkových nákladov a ich efektívnejšie plánovanie
  • odbúranie zodpovednosti za vedenie metrologickej agendy
  • efektívne plánovanie činností súvisiacich s overením a kalibráciou meradiel